Deklaracja dostępności cyfrowej.

Deklaracja dostępności cyfrowej

Wstęp deklaracji

Przedszkole Miejskie nr 4 w Świdnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej http://www.przedszkole4.swidnica.pl/

Dane teleadresowe jednostki:

Przedszkole Miejskie nr 4 w Świdnicy

58-100 Świdnica

ul .Joachima Lelewela 10

tel/fax 7485203 97

email: przedszkole@pm4.swidnica.pl

Data publikacji strony internetowej: 2020-01-02

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-29

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
 • Zamieszczone na stronie głównej  informacje, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości.
 • Zależy nam, aby każdy Internauta miał pełny dostęp do zamieszczanych materiałów i funkcjonalności, a serwis był zgodny z międzynarodowymi Wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.0 (WCAG 2.0)
 • Aktualnie trwają pracę nad dostosowaniem strony internetowej do wymagań prawnych.

  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt w sprawie ustalenia alternatywnego dostępu pod numerem telefonu 748520397 lub wysłać e-mail na adres:przedszkole@pm4.swidnica.pl

Ułatwienia na stronie podmiotowej

Strony internetowe w ramach Systemu  posiadają następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • mapa strony
 • focus wokół elementów nawigacyjnych

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2021-01-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika placówki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Renata Strugała
e-mail: przedszkole@pm4.swidnica.pl
Telefon: 748520397

Procedura wnioskowo- skargowa

Dyrektor placówki przyjmuje interesantów po wcześniejszym umówieniu.
Wnioski kierować można również na adres:przedszkole@pm4.swidnica.pl

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl/)

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna

 • Aby dostać się do budynku, należy pokonać zewnętrzne drzwi, wejść po schodach( 7stopni) i zadzwonić pod wskazaną salę lub gabinet z listy na domofonie i następnie otwierane są  drugie drzwi wejściowe   ( otwierane ręcznie). W jednostce nie ma obszarów kontroli.
 • Budynek posiada trzy kondygnacje użytkowe oraz piwnicę i strych – klatka schodowa jest tylko jedna, w korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli.
 • W budynku nie ma windy osobowej -jest tylko winda towarowa, mała, do przewozu żywności. Brak pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych itp.
 • Łazienki nie są dostosowane do osób niepełnosprawnych.
 • Przy przedszkolu znajduje się parking ogólnodostępny ,  są tam wydzielone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych ( wzdłuż całej długości jest ulica).
 • W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym.
 • Z uwagi na starą zabudowę budynku przedszkola utrudnione jest dostosowanie go dla osób niepełnosprawnych
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

 

Projekt i wykonanie: Multimedia Studio
Skip to content