Model pracownika

Nauczyciel-wychowawca to kreator aktywnej i twórczej postawy dziecka w wieku przedszkolnym.

 

W relacjach z dziećmi nauczyciel:

 • dba o bezpieczeństwo dzieci,
 • obserwuje i poznaje dziecko w różnych sytuacjach,
 • dba o wielostronny rozwój każdego dziecka, zna jego potrzeby, możliwości i naturalny sposób bycia;
 • szanuje jego odrębność i naturalność i indywidualność,
 • zna i respektuje prawa dziecka,
 • stwarza sytuacje sprzyjające zdobywaniu samodzielnych i grupowych doświadczeń przez działanie,
 • potrafi zespolić ekspresję osobistą dziecka z różnymi formami pracy indywidualnej i zespołowej,
 • stosuje w codziennej pracy dialog i współpracę,
 • jest empatyczny,
 • stara się, aby jego postępowanie było zgodne z głoszonymi przez niego ideami.

 

W relacjach z rodzicami:

 • pełni rolę inspirującą i integrującą proces wychowawczy,
 • pogłębia wiedzę rodziców poprzez informowanie o aktualnych osiągnięciach rozwojowych dziecka,
 • ustala z rodzicami tok dalszego postępowania, jednolite formy oddziaływań wychowawczych;
 • podnosi kulturę pedagogiczną rodziców;
 • respektuje prawo rodziców do głosu w ważnych sprawach związanych z dzieckiem i do modyfikacji pracy przedszkola,
 • wykazuje się kulturą osobistą i taktem pedagogicznym.

 

W relacjach z innymi pracownikami:

 • obowiązkowy, sumienny, taktowny;
 • jasno określa swoje potrzeby i respektuje potrzeby innych,
 • współtworzący, koleżeński, szanujący zdanie innych.

 

Model pracownika administracji i obsługi – pożądane cechy:

 • współdziałający z nauczycielem,
 • kulturalny, życzliwy i taktowny,
 • odpowiedzialny,
 • dbający o bezpieczeństwo dzieci,
 • znający dobrze swoje obowiązki i wywiązujący się z nich,
 • otwarty na problemy placówki,
 • nie angażujący się w kontakty nauczyciela z rodzicami,
 • cieszący się zaufaniem rodziców,
 • wskazujący nauczycielce na ewentualne negatywne zachowania dzieci bez wyrażania opinii.

 

Projekt i wykonanie: Multimedia Studio